Contact Us

Dr. Junfeng Xia

Professor of Bioinformatics

Institute of Health Sciences,Anhui University

111 Jiulong Avenue,Hefei 230601,China

Email: jfxia@ahu.edu.cn